วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบไปด้วย
1. นาย..........................ตำแหน่ง......................
2. นาย..........................ตำแหน่ง......................
3. นาย..........................ตำแหน่ง.....................
4. นาง...........................ตำแหน่ง........................
5. นาง...........................ตำแหน่ง........................

ไม่มีความคิดเห็น: